Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajská konference

 

 Informace z Krajské konference 26. 6. 2012

 

Z á p i s 

z Valné hromady Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje, konané dne 26.6.2012 v Litoměřicích 

Přítomni:          Samek Jindřich, Čenkovič Jaroslav, Štěpánek Ivan Ing.,Ciniburk Jindřich, Brožek Miroslav, Brůha Oldřich Ing., Obracaník Štefan, Traspe Jan Ing., Bayer Jiří, Seibert Karel, Kuttelwascher Luboš, Sekyra Jiří Mgr., Freimann Karel, Votava Milan Bc., Holub Čestmír, Šondová Karina Mgr., Bláha Radek, Tauš Jiří Ing., Vukliševič Roman, Hrádek Antonín Ing., Jonáš Stanislav, Petrlík Jiří, Martinovský Vít, Žielinský Tomáš Bc., Tomeš Jiří, Zajíček Vladimír, Peterka Milan, Knebl Milan, Kincl Vlastimil, Novák Jiří Ing.

                        Za ČAST: Brothánek Jan 

 1. Zahájení provedl předseda  svazu p. Zajíček. Přivítal přítomné a zástupce ČAST. Nechal schválit program, jednací řád a dal zvolit pracovní předsednictvo ve složení Vladimír Zajíček – předseda, Milan Knebl, Vlastimil Kincl – členové.
 2. Do jednotlivých komisí byli navrženi a zvoleni:

mandátová komise – Kuttelwascher Luboš, Sekyra Jiří, Hrádek Antonín,

návrhová komise – Knebl Milan, Votava Milan, Freimann Karel,

volební komise – Štěpánek Ivan, Obracaník Štefan, Seibert Karel

 1. Zprávu o činnosti svazu za uplynulé období přednesl předseda Vladimír Zajíček.
 2. Předseda STK Milan Peterka zhodnotil mistrovské soutěže družstev dospělých, Český pohár a krajské přebory jednotlivců. Zároveň informoval o hodnocení soutěží jednotlivými oddíly.
 3. Zprávu komise mládeže přednesl její předseda Milan Knebl, s tím, že materiál k VH zašle následně všem elektronickou poštou.
 4. Mgr. Jiří Sekyra informoval o kontrole vedení účetnictví svazu za období 08/11 – 05/12.
 5. Hospodář svazu pan Kincl vypracoval zprávu o hospodaření za období 2011-12 a návrh rozpočtu na období 2012-13. Tento materiál byl poskytnut všem delegátům v písemné podobě.
 6. Zpráva mandátové komise: ze 43 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno 27 delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 62,79 %, VH je usnášeníschopná.
 7. Přestávka, večeře.
 8. Volby do VV a RK - zvolen stávající VV ve složení Zajíček Vladimír, Řehák Ivan, Kincl Vlastimil, Peterka Milan, Knebl Milan, Novák Jiří, Šondová Karina. Dále pak revizní komise ve složení Sekyra Jiří (předseda), Špička Zbyněk, Čenkovič Jaroslav.
 9. Jako delegát na konferenci ČAST v roce 2013 byl zvoleni Vladimír Zajíček.
 10. Předání pohárů  krajským přeborníkům družstev dospělých (vítězům divize) – muži Sokol Lenešice, ženy SKST Děčín C.
 11. Přestávka, večeře
 12. Diskuse 

Vladimír Zajíček – předložil návrh na start žen v krajských soutěžích družstev mužů a jejich zařazení na soupisky a na žebříček: 

Divize mužů – bez startu žen.

KP I. třídy – start žen ano, do úrovně 1. ligy (1. a 2. liga) žen, na soupisce může být více žen, v utkání může nastoupit pouze jedna. Pokud hráčka odehraje více než 50% utkání, na požádání klubu bude zařazena na krajský žebříček mužů.

KP II. třídy – start žen ano, do úrovně 2. ligy, KP žen a ostatní. Stejné podmínky jako u KP I. třídy. 

Delegáti VH s návrhem vyslovili souhlas (pouze 1 se zdržel hlasování). 

Zástupce ČAST – generální sekretář Jan Brothánek pozdravil VH, poděkoval VV KSSTÚK za odvedenou práci. Informoval o dotacích pro svazy, které budou v nejbližší době poskytnuty (pro ÚL kraj 30.000,- Kč na administrativu a 34.350,- Kč na mládež). Pozval na nejbližší akce. Zodpověděl dotazy přítomných delegátů. 

Karel Freimann – doporučil zjistit možnosti přechodu k jiné bance, u níž se neplatí poplatky za vedení účtu. 

Miroslav Brožek – vrátil se k případu potahu p. Hanouska (utkání KP II. B. Meziboří A - Sokol Trnovany A) – jednalo se o schválený potah (dodatečně upravený ?), pan Brothánek se k problému vyjádřil ( dodatečně upravený potah se hodnotí podle tření…). 

 

Jan Traspe – návrh na úpravu bodování utkání ve všech soutěžích, kde se v případě nerozhodného výsledku hraje dodatečná čtyřhra: 

 

vítězství                            4 body

 

vítězství s dod. čtyřhrou     3 body

 

porážka s dod. čtyřhrou      2 body

 

porážka                             1 bod 

 

Delegáti návrh schválili. 

Oldřich Brůha – navrhuje rozšířit krajský žebříček mužů o všechny hráče, kteří nastoupili v utkáních krajských soutěžích družstev.

Delegáti návrh schválili. 

Ivan Štěpánek – doporučil při sestavování krajského žebříčku mužů přehodnotit používání váženého průměru u hráčů, kteří mají % úspěšnost ve více soutěžích. 

STK – na základě hodnocení oddílů doporučuje zachovat stávající nadstavbovou část, tj. play-off v divizi, systém kvalifikace o sestup z divize a KP I. V divizi a KP I. hrát do 10. vítězného bodu, v KP II. všech 18 zápasů.

KP II. – skupina C bude hrát jednokolově s hracími dny v týdnu (začátky utkání v 18:00 hod., v sobotu od 10:00 hod). Skupiny A a B budou hrát dvoukolově (so + ne). V případě, že se do 24.7.2012 rozhodne dalších 12 družstev, že chce hrát v týdnu jednokolově, bude utvořena další skupina.

Delegáti souhlasí. 

Návrhy z diskuse, které delegáti schválili, jsou zapracovány v usnesení, které tvoří přílohu tohoto zápisu. 

15. Návrh na usnesení přednesl pan Milan Knebl. Usnesení je přiloženo k zápisu. 

16. Závěr provedl předseda svazu pan Vladimír Zajíček. 

Zapsal:   Vlastimil Kincl

 

 

U S N E S E N Í

 


z Valné hromady  Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje, konané dne 26.06.2012   v Litoměřicích 

 

 

 

Valná hromada KSSTÚK bere na vědomí: 

 

1. Zprávu mandátové komise, která konstatuje, že VH KSSTÚK je usnášeníschopná, neboť ze 43    pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno  29 DHR, tj.  62,79%. 

2. Zprávu o činnosti KSSTÚK za soutěžní období 2011-2012 přednesenou předsedou svazu Vladimírem Zajíčkem     

3. Zprávu o činnosti STK za soutěžní sezónu 2011-2012 přednesenou předsedou STK Milanem   Peterkou. 

4. Zprávu o činnosti komise mládeže za období 2011-2012 přednesenou předsedou KM Milanem   Kneblem.  

5. Zprávu o hospodaření  KSSTÚK za období 06/2011 – 05/2012  a návrh rozpočtu na období   06/2012 – 05/2013 ve znění, které bylo předloženo všem delegátům konference hospodářem svazu  Vlastimilem Kinclem. 

6. Zprávu kooptovaného člena RK Mgr. Jiřího Sekyry o vedení účetnictví  KSSTÚK za období 08/2011- 05/2012. 

 

Valná hromada KSSTÚK schvaluje:

 1. Čerpání rozpočtu za období 06/2011-05/2012. 

2. Předložený návrh rozpočtu na období 06/2012-05/2013. 

3. Delegaci Vladimíra Zajíčka, jako zástupce Ústeckého kraje  na konferenci ČAST v roce 2013. 

4. Rozdělení částky ve výši   23.000,- Kč z rozpočtu KSSTÚK na Regionální svazy, a to dle výše z odvodů a  z evidenčních poplatků za uplynulé období. 

5. Rozdělení částky 16.000,- Kč oddílům, které uspořádaly v uplynulé sezóně turnaje mládeže. 

6. Založení vlastních webových stránek KSSTÚK. 

7. Nadstavbovou část v krajských soutěžích  družstev mužů, tj. play-off v divizi a kvalifikaci o sestup  z divize a KP I. třídy. V divizi a KP I. hrát do 10. vítězného bodu a v KP II. hrát všech 18 zápasů, tj.  vše stejně jako v uplynulé sezóně. 

8. Rozdělení družstev  KP II. třídy do  3 skupin A, B, C po 12. Skupina C – jednokolově, hrací den v   týdnu od 18:00 hod,, popř. sobota od 10:00 hod. Pokud se do 24.7.2012 dohodne dalších 12  družstev, bude utvořena ještě jedna skupina s jednokolovým systémem. Podmínky pro postupy a  sestupy uvede STK v rozpisu soutěží 2012-13. 

9. Start žen v krajských soutěžích družstev mužů a způsob zařazení žen na soupisky družstev mužů a  na krajský žebříček:

    Divize mužů – bez startu žen.

    KP I. třídy – start žen ano, do úrovně 1. ligy (1. a 2. liga) žen, na soupisce může být více žen, v utkání může nastoupit pouze jedna. Pokud hráčka odehraje více než 50% utkání, na požádání  klubu bude zařazena na krajský žebříček mužů.

    KP II. třídy – start žen ano, do úrovně 2. ligy, KP žen a ostatní. Stejné podmínky jako u KP I. třídy. 

10. Změnu hodnocení výsledků utkání – 4, 3. 2 a 1 bod (4 za vítězství, 3 za vítězství s dodatkovou   čtyřhrou, 2 za porážku s dodatkovou  čtyřhrou, 1 za porážku). 

 

VH KSSTÚK volí: 

1. Výkonný výbor ve složení:  Vladimír Zajíček, Ivan Řehák, Milan Peterka, Milan Knebl, Vlastimil  Kincl, Ing. Jiří Novák, Mgr. Karina Šondová Ph.D. 

2. Revizní komisi ve složení:  Mgr. Jiří Sekyra, Ing. Zbyněk Špička, Jaroslav Čenkovič 

VH ukládá VV KSSTÚK: 

1. Rozšíření krajského žebříčku mužů o všechny hráče, kteří nastoupili v utkáních krajských soutěžích družstev. Kritéria pro sestavení krajského žebříčku oznámí STK po první polovině soutěží 2012-13. 

2. Prověřit možnosti přechodu k jinému peněžnímu ústavu, u něhož se neplatí poplatky za vedení   účtu. 

 

Vypracovala: 

Návrhová komise ( Knebl Milan, Votava Milan, Freimann Karel ), v Litoměřicích dne 26.6.2012.