Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

 STANOVY KLUBU TTC ROUDNICE NAD LABEM

 

 

§ 1

 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Klub se nazývá plným jménem Table tenis club Roudnice nad Labem, založený v roce 1947. V běžném styku se používá zkrácený název TTC Roudnice.                                                                                 
 2. Klub je dobrovolným samosprávním sdružením občanů za účelem uspokojování zájmu o sport, zejména stolní tenis.                                   
 3. Klub má postavení právnické osoby se sídlem v Roudnici nad Labem a s působností na území České republiky.                                  
 4. Klub je sdružen v evidenci ČSTV.


 § 2

 CÍLE ČINNOSTI

 1. Základním cílem klubu je vytváření podmínek pro uspokojování zájmů jeho členů o stolní tenis, udržování společenských styků mezi jeho členy a ochrana jejich společných potřeb a práv vůči ostatním fyzickým a právnickým osobám.                                                                
 2. K dosažení tohoto cíle zejména:
  • Organizuje a zajišťuje závodní a rekreační činnost svých členů.
  • Přihlašuje své členy k účasti na mistrovských a pohárových soutěžích, turnajům a přátelským utkáním v České republice nebo v zahraničí.
  • Pořádá vlastní turnaje, spoluorganizuje soutěže a turnaje vypsané svazem stolního tenisu.
  • Pořádá společenské akce pro své členy a veřejnost.
  • Dobrovolně se sdružuje a spolupracuje s českými sportovními organizacemi.


 § 3

 ČLENSTVÍ

 1. Členství v klubu je dobrovolné.                                                                   
 2. Členem klubu se může stát každý občan České republiky a souhlasí s ustanovením těchto stanov.                                                                     
 3. Členem klubu se může stát i cizí státní příslušník, který žije na území České republiky a má povolení k pobytu.                                                 
 4. Děti do 15 let se mohou stát členem klubu jen se souhlasem některého z rodičů anebo jejich zákonného zástupce.                            
 5. Členem klubu se může stát právnická osoba se sídlem na území České republiky.                                                                                         
 6. Členové klubu jsou:
  • čestní
  • zákládající
  • činní
  • přispívající                                                                                           
 7. Čestným členem může klub jmenovat občana, který se zvlášť významným způsobem zasloužil o klub anebo o český stolní tenis.           
 8. Zakládajícím členem se může stát občan, který alespoň 2x věnuje klubu finanční příspěvek, jehož minimální výši stanoví valná hromada.      
 9. Činným a přispívajícím členem je občan, který byl přijat výborem za člena a platí roční členský příspěvek stanovený valnou hromadou.       
 10. Členem zakládajícím anebo přispívajícím se může stát i právnická osoba.                                                                                                          
 11. Přihláška za člena klubu je písemná. Její součástí je doklad o zaplacení klubového příspěvku u členů činných a přispívajících a finančního příspěvku u členů zakládajících.                                               
 12. Přijetí nového člena schvaluje výbor klubu.                                               
 13. Činným anebo přispívajícím členům klubu může výbor stanovit zkušební dobu, v max. délce půl roku. Po jejím uplynutí výbor členu oznámí, že je přijat anebo písemně zamítne jeho přihlášku a to i bez udání důvodu.                                                                                               
 14. Členství v klubu zaniká:
  • Vystoupení člena z klubu
  • Vyloučením člena z klubu
  • Vyškrtnutím
  • Úmrtím
  • Zrušením členské právnické osoby
  • Zrušením klubu                                                                                   
 15. Člen může na základě svého dobrovolného písemného rozhodnutí doručeným výboru kdykoliv z klubu vystoupit.                                           
 16. Člen může být vyloučen z klubu pokud:
  • Závažným způsobem porušil kázeň v klubu
  • Opakovaně porušil kázeň v klubu, ačkoliv byl před tím pro její porušení napomenut
  • Jednal proti zájmům klubu
  • Provinil se proti myšlenkám cti, humanismu a demokracie
  • Závažným způsobem anebo opakovaně porušil tyto stanovy           
 17. Členství v klubu zaniká vyškrtnutím při nezaplacení klubového příspěvku a to až po písemné upomínce výborem, s upozorněním na vyškrtnutí.                                                                                                         
 18. Rozhodnutí o vyloučení anebo vyškrtnutí musí být doručeno osobně anebo doporučeným dopisem.                                   
 19. Vyloučený anebo vyškrtnutý se může odvolat k příští valné hromadě. Odvolání nemá odkladný účinek.                                                               
 20. Zánikem členství, vystoupením, vyloučením anebo vyškrtnutím nezaniká povinnost zaplatit klubový příspěvek anebo jiné dlužné částky klubu. Výbor může rozhodnout o jejich vymáhání i soudní cestou.

 

 § 4

PRÁVA ČLENŮ

 1. Člen klubu má právo:
  • Účastnit se sportovní a společenské činnosti klubu
  • Účastnit se valné hromady
  • Účastnit se schůze výboru, pokud se jedná o něm
  • Uplatňovat svoje názory, kritiku a návrhy
  • Vyžadovat zprávy o činnosti klubu a jeho hospodaření
  • Hlasovat, volit a být volen do výboru dle §7
  • Využívat výhod vyplývajících z členství v klubu
  • Využívat sportovní zařízení klubu podle provozního řádu

 

  § 5

 POVINNOSTI ČLENŮ 

 1. Člen klubá má povinnosti:
  • Dodržovat stanovy, rozhodnutí výboru a valné hromady
  • Šetřit, chránit a zvelebovat majetek klubu
  • Plnit úkoly uložené rozhodnutím valné hromady a výboru anebo při nich poskytovat potřebnou pomoc
  • Řádně a včas platit klubový příspěvek a jiné uložené platby
  • Dodržovat zásady sportovní etiky a morálky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno klubu                                 
 2. Od povinnosti platit klubový příspěvek jsou osvobozeni čestní a zakládající členové klubu.


§ 6 

 ORGÁNY KLUBU 

 1. Orgány klubu jsou:                                                                            
  • Valná hromada
  • Výbor klubu

§ 7 

 VALNÁ HROMADA

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu. Svolává ji vždy v prvním čtvrtletí každého roku výbor klubu. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor klubu na žádost alespoň poloviny členů klubu s hlasem rozhodujícím s udáním předmětu  jednání anebo ji svolává výbor klubu na základě vlastního rozhodnutí.                                                                 
 2. Valné hromady mají právo se zúčastnit členové činní, prospívající a zakládající s hlasem rozhodujícím a členové čestní s hlasem poradním.                                                                                                         
 3. Valná hromada zejména:
  • Schvaluje doplňky a změny stanov
  • Projednává zprávy o činnosti a hospodaření klubu za minulý rok a schvaluje plán činnosti a rozpočet na rok příští
  • Projednává zprávu revizní komise o jejich činnosti
  • Volí a odvolává výbor klubu
  • Volí a odvolává členy revizní komise
  • Stavoví výši klubového příspěvku a způsob jeho placení
  • Přijímá čestné členy klubu
  • Rozhoduje o vstupu anebo členství v jiných organizacích
  • Plní úkoly odvolávacího orgánu proti rozhodnutí výboru anebo smírčího soudu
  • Rozhoduje o zrušení klubu a o způsobu likvidace jeho majetku   
 4.  Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.                          
 5. Nesejde-li se v danou hodinu valná hromada schopná přijímat usnesení, koná se za hodinu na témže místě a s týmž programem druhá valná hromada, bez ohledu na počet přítomných členů. O věcech nezařazených na program jednání první valné hromady se druhá valná hromada nemůže usnášet.                                                    
 6. Výbor je povinen písemně pozvat všechny členy klubu nejméně 10 dnů před začátkem valné hromady a oznámit program jednání.                                                                    
 7. Písemné a odůvodněné návrhy členů klubu, které požadují zařadit na program jednání, musí být výboru předloženy nejméně 7 dní před valnou hromadou.

 

 § 8

 VÝBOR KLUBU 

 1. V době mezi jednáními valné hromady řídí činnost klubu a odpovídá za ni pětičlenný výbor, zvolený valnou hromadou. Funkční období výboru je dvouleté.                                                                                       
 2. Uprázdní-li se během roku místo některého ze členů výboru, může výbor klubu na jeho místo do konání valné hromady kooptovat nového člena z řad členů klubu. Pokud se v průběhu funkčního období sníží počet zvolených členů výboru o více jak polovinu, svolá výbor klubu mimořádnou valnou hromadu k provedení doplňujících voleb.                                                                                                            
 3. Výbor svolává předseda nejméně jedenkrát za měsíc. Mimořádné jednání výboru musí předseda svolat, požádá-li o to nejméně nadpoloviční většina členů výboru anebo ho může svolat na základě vlastního rozhodnutí.                                                                                    
 4. Výbor řídí činnost klubu a přijímá rozhodnutí o všech věcech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě anebo smírčímu soudu.                      
 5. výbor je oprávněn přijímat usnesení, jsou-li přítomni mimo předsedy anebo místopředsedy alespoň dva členové výboru. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Rovnost hlasů znamená zamítnutí návrhu.                                                                          
 6. V čele klubu stojí předseda klubu, který zastupuje výbor v období mezi jeho jednáními. Je oprávněn jednat jménem klubu ve všech jeho věcech.                                                                                                         
 7. Na ustavující schůzi po konání valné hromady volí výbor klubu předsedu, místopředsedu, hospodáře a další funkcionáře nutné k zajištění činnosti klubu.                                                                               
 8. Výbor klubu je ze všech svých rozhodnutí odpovědný valné hromadě.    
 9. Ke své práci si může výbor klubu zřizovat odborné komise, v jejichž čele stojí předseda, jmenovaný výborem klubu.                                       
 10. K zajištění organizace sportovního výcviku členů klubu může výbor rozhodnout o zřízení trenérské rady.

 

§ 9

 TRENÉRSKÁ  RADA 

 1. Trenérskou radu tvoří trenéři klubu dobrovolní i v pracovně právním vztahu ke klubu, schváleným výborem klubu.                                            
 2. V čele trenérské rady stojí předseda trenérské rady, krerý řídí její činnost a výboru za ni zodpovídá.                                                              
 3. Ve výboru trenérskou radu zastupuje s hlasem rozhodujícím její předseda. Jednání výboru se mohou s hlasem poradním zúčastnit i další členové trenérské rady.

 

  § 10

 SMÍRČÍ SOUD

 1. Spory mezi členy klubu navzájem řeší smírčí soud, do něhož obě sporné strany zvolí po dvou důvěrnících. Těm předsedá pátý, důvěrníky společně zvolený.                                                                       
 2. Neshodnou-li se důvěrníci na osobě předsedy, zastává tuto funkci předseda klubu.                                                                                           
 3. O rozhodnutí smírčího soudu informuje jeho předseda výbor klubu.              
 4. Proti rozhodnutí smírčího soudu se lze odvolat k valné hromadě. Odvolání však nemá odkladný účinek.

 

 § 11

 REVIZOŘI

 1. Revizoři mají právo revidovat kdykoliv veškeré účetní knihy a doklady.                                                                                                        
 2. Revizoři mají povinnost provést revizi nejméně jedenkrát za rok a podat o tom zprávu výboru a valné hromadě.                                          
 3. Revizoři vykonávají svou činnost nezávisle na valné hromadě, výboru a všech pracovnících klubu.


 § 12

 MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

 1. Majetek klubu tvoří finanční fondy, hmotný movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná majetková práva.                                                          
 2. Zdroje majetku tvoří zejména:
  • Majetek převedený z vlastnictví ČSTV na majetek klubu
  • Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu a jiných organizací
  • Příspěvky, dary a jiné platby členů
  • Příjmy z vlastní hospodářské činnosti
  • Příjmy z vlastní zahraničně hospodářské činnosti
  • Příjmy z dobročinné činnosti organizované klubem
  • Příjmy od sponzorů
  • Příjmy ze sportovní a společenské činnosti                                    
 3. Hospodaření klubu se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem schváleným valnou hromadou.                                                                   
 4. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat předseda a hospodář klubu, případně další předsedou pověřený člen výboru anebo pracovník klubu.                                          
 5. O nabývání, pozbývání a převodech movitého a nemovitého majetku klubu mimo obvyklé hospodaření a výdajích, v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený rozpočet a plán, rozhoduje výbor klubu.             
 6. K plnění svých úkolů a dosahování finančních zdrojů může výbor zřídit hospodářské zařízení anebo podnik.


 § 13

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto stanovy byly schváleny výborem klubu dne 6. prosince 1995 a registrovány ministerstvem vnitra pod č.j. 11/8- OS/1-28846/95-R